Fordele ved en køkkenkværn for kommunerne

En kommune kan drage mange fordele ved at støtte indførelsen af køkkenkværne. Her er en oversigt over nogle af dem.

Fødekilde for rotter bliver fjernet

Rotter lever af affald i form af fast føde. Når affaldet bliver kværnet, er det ikke længere en fødekilde for rotterne, hvorfor indførelsen af køkkenkværne kan betyde færre rotter. Et eksempel derpå er USA, hvor antallet af rotter er faldet i takt med indførelsen af køkkenkværne.

Læs om flere erfaringer fra udlandet

Færre skraldeafhentninger

Idet en større mængde af affaldet bliver kværnet og dermed bortskaffes direkte ved kilden, vil behovet for skraldeafhentninger formindskes. Med flere køkkenkværne i en kommune opstår der altså en mulighed for, at kommunen får færre udgifter til indsamling og transport af det resterende affald.

Skraldemandens arbejde bliver lettere

Når det organiske madaffald kværnes frem for at komme med det almindelige, sorterede affald, vil skraldemanden møde sorterede affaldscontainere indeholdende affald, der lugter mindre, er mindre vådt og knap så tungt. Det giver et bedre arbejdsmiljø for skraldemanden. Desuden vil der blive færre affaldsafhentninger.

Renere sortering af affaldet

Det sorterede affald, der køres til genbrug eller forbrænding, vil være bedre og renere, idet det organiske affald er fjernet ved kilden. Derved kan alle energiressourcer udnyttes mest optimalt.

Bedre brændværdi i restaffaldet

Idet det våde organiske affald er sorteret fra og afskaffet via køkkenkværnen, vil det resterende restaffald have en langt bedre brændværdi på forbrændingsanlæggene.

Nemmere sortering - flere gør det

Med køkkenkværnen vil det være nemmere for borgerne at skylle deres emballage rent, fordi de ikke skal samle det snaskede, orqaniske affald fra emballagen op af vasken og ned i skraldespanden. På den måde får man en renere sortering af plast, glas og metal.

Mulighed for øget biogasproduktion

Når det organiske affald føres ud til rensningsanlæggene med spildevandet, kan der produceres en større mængde biogas. Biogas, som kan anvendes til el, varme og brændstof til el- og biogasdrevne køretøjer.

Læs mere om biogas